Propisi

Propisi po kojima u obavljanju djelatnosti postupa Hrvatski zavod za socijalni rad:

Zakoni:

 • Zakon o socijalnoj skrbi ( N.N., br. 18/22,46/22,119/22)
 • Obiteljski zakon ( N.N., br. 103/15,98/19,47/20)
 • Zakon o udomiteljstvu ( N.N., br.115/15,18/22)
 • Zakon o privremenom uzdržavanju (N.N., br. 92/14)
 • Zakon o dadiljama ( N.N.,br 37/13,98/19)
 • Zakon o općem upravnom postupku (N.N.,br 47/09,110/21)
 • Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (N.N.,br. 70/17,126/19,84/21,114/22)
 • Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (N.N.,br.74/14)
 • Zakon o sudovima za mladež ( N.N.,br. 84/11,143/12,148/13,56/15,126/19)
 • Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (N.N.,br. 42/18)
   

Pravilnici:

 • Pravilnik o načinu rada i postupanja po pritužbama u sustavu socijalne skrbi ( N.N., br.123/2022)
 • Pravilnik o obveznom savjetovanju (N.N.,br. 123/15)
 • Pravilnik o obveznom sadržaju obrasca plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi (N.N., br. 123/15)
 • Pravilnik o mjerama zaštite osobnih prava i dobrobiti djeteta (N.N.,br.123/15, 87/22)
 • Pravilnik o načinu pribavljanja mišljenja djeteta (N.N., br. 123/15)
 • Pravilnik o načinu postupanja i suradnje suca, stručnog radnika centra za socijalnu skrb i policijskog službenika za mladež prilikom prisilnog oduzimanja i predaje djeteta (N.N.,br.48/2016 )
 • Pravilnik o elementima koji se odnose na podobnost i prikladnost za posvojenje, sadržaju stručnog mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje, metodama utvrđivanja podobnosti i prikladnosti, sadržaju izvješća o djetetu, vođenju registra o potencijalnim posvojiteljima te načinu vođenju registra o posvojenjima (N.N., br 106/14)
 • Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i spisa predmeta o posvojenju te sadržaju izvješća o prilagodbi djeteta u posvojiteljskoj obitelji (N.N., br. 106/14)
 • Pravilnik o visini iznosa i načinu isplate naknade za skrbnika (N.N., br. 5/14)
 • Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i spisa predmeta osoba pod skrbništvom, načinu popisa i opisa njihove imovine, podnošenju izvješća i polaganju računa skrbnika te sadržaju i obliku punomoći i anticipiranih naredbi (N.N., br. 19/2021)
 • Pravilnik o načinu vođenja očevidnika sudskih odluka o uzdržavanju i nagodba sklopljenih u Centru za socijalnu skrb (N.N., br. 32/05)
 • Pravilnik o vođenju evidencije o fizičkim osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja/njegovatelja (N.N., br. 85/2022)
 • Pravilnik o sadržaju obrasca za podnošenje zahtjeva za priznavanje prava na naknadu za ugroženog kupca energenata (N.N., br. 105/15)
 • Pravilnik o sudjelovanju i načinu plaćanja korisnika i drugih obveznika uzdržavanja u troškovima smještaja izvan vlastite obitelji (N.N.,br. 112/98. i 5/02)
 • Pravilnik o načinu utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za otpis duga ( N.N.,br. 6/23)
 • Pravilnik o stambenim, socijalnim i drugim uvjetima za obavljanje udomiteljstva ( N.N.br. 46/19)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije udomiteljskih obitelji, registra udomiteljskih obitelji i smještenih korisnika, te sadržaja obrasca izvješća udomitelja ( N.N., br. 63/19)
 • Pravilnik o sadržaju i trajanju osposobljavanja i edukacije udomiteljskih obitelji ( N.N.,br. 63/19)
 • Pravilnik o načinu provođenja nadzora nad provedbom Zakona o dadiljama i propisa donesenih na temelju tog zakona (N.N., br. 96/13)
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra osoba koje obavljaju djelatnost dadilje, te obliku, sadržaju i načinu vođenja imenika dadilja i imenika pomoćnih dadilja ( N.N.,br. 96/13).

Podijeli ovu stranicu

Odaberite platformu za dijeljenje ove stranice: