Naknade u sustavu socijalne skrbi

Naknade i usluge u sustavu socijalne skrbi, pod uvjetima propisanim  Zakonom, mogu se priznati ili odobriti:

 1. hrvatskom državljaninu s prebivalištem u Republici Hrvatskoj
 2. strancu sa stalnim boravkom i dugotrajnim boravištem u Republici Hrvatskoj
 3. osobi bez državljanstva s privremenim i stalnim boravkom i dugotrajnim boravištem u Republici Hrvatskoj.

Stranac pod supsidijarnom zaštitom i azilant te članovi njihove obitelji koji zakonito borave u Republici Hrvatskoj, kao i stranac s utvrđenim statusom žrtve trgovanja ljudima mogu ostvariti naknade i usluge u sustavu socijalne skrbi pod uvjetima propisanim Zakonom, zakonima kojima je uređena zaštita od trgovanja ljudima i zakonom kojim se uređuje status, prava i obveze osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom. Iznimno, pravo na jednokratnu naknadu i pravo na uslugu smještaja može se priznati i osobi koja nije naprijed navedena pod uvjetima propisanim  Zakonom, ako to zahtijevaju životne okolnosti u kojima se našla.

Osnovicu na temelju koje se izračunava iznos zajamčene minimalne naknade odlukom određuje Vlada Republike Hrvatske jednom godišnje.
Osnovicu na temelju koje se izračunava iznos drugih naknada u sustavu socijalne skrbi odlukom određuje Vlada Republike Hrvatske.
O pravu na zajamčenu minimalnu naknadu, naknadu za ugroženog kupca energenata, naknadu za osobne potrebe, jednokratnu naknadu, naknadu za pogrebne troškove, naknadu za redovito studiranje, osobnu invalidninu, doplatak za pomoć i njegu, status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, uslugu organiziranog stanovanja i uslugu smještaja rješenjem odlučuje Zavod, prema prebivalištu korisnika.
O pravu na naknadu za troškove stanovanja rješenjem odlučuje jedinica lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb sukladno odredbama ovoga Zakona i posebnih propisa.
 

 • ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA

  Pravo na zajamčenu minimalnu naknadu priznaje se samcu ili kućanstvu koje nema dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, pod uvjetima i u iznosu propisanom Zakonom o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22 ).

  Zajamčena minimalna naknada za samca iznosi:

  1. 100% osnovice za radno sposobnog samca
  2. 130% osnovice za stariju osobu i osobu potpuno nesposobnu za rad.

  Zajamčena minimalna naknada za kućanstvo utvrđuje se kao zbroj udjela članova kućanstva, a udio za pojedinog člana kućanstva iznosi:

  1. 70% osnovice za odraslu radno sposobnu osobu
  2. 95% osnovice za odraslu osobu potpuno nesposobnu za rad i za stariju osobu
  3. 120% osnovice za samohranog radno sposobnog roditelja
  4. 135% osnovice za samohranog roditelja potpuno nesposobnog za rad
  5. 70% osnovice za dijete
  6. 80% osnovice za dijete u jednoroditeljskoj obitelji
  7. 90% osnovice za dijete samohranog roditelja
  8. 120% osnovice za trudnicu i rodilju do šest mjeseci nakon poroda.

  Iznos zajamčene minimalne naknade za kućanstvo uvećava se za troškove smještaja člana kućanstva u učenički dom za vrijeme trajanja školske godine, osim ako se troškovi smještaja u učenički dom ne podmiruju na drugi način.

  Iznos zajamčene minimalne naknade za kućanstvo ne može biti veći od 150 % brutoiznosa minimalne plaće u Republici Hrvatskoj.

  Beskućniku kojem je osiguran smještaj ili organizirano stanovanje u prihvatilištu priznaje se pravo na zajamčenu minimalnu naknadu u visini od 50% iznosa zajamčene minimalne naknade iz članka 27. stavaka 2. i 3. Zakona , ako ispunjava uvjete propisane  Zakonom. Žrtvi nasilja u obitelji i žrtvi trgovanja ljudima kojoj je priznata usluga smještaja u kriznim situacijama priznaje se pravo na zajamčenu minimalnu naknadu u visini od 50 % iznosa zajamčene minimalne naknade iz članka 27. stavaka 2. i 3.  Zakona , ako ispunjava uvjete propisane  Zakonom.

  Pravo na zajamčenu minimalnu naknadu prestaje samcu ili kućanstvu ako:

  1. se praćenjem materijalnih i drugih socijalnih prilika korisnika utvrdi da su prilike znatno povoljnije od onih koje se mogu osigurati na temelju priznatog prava
  2. zbog promijenjenih okolnosti korisnik ne ispunjava uvjete za daljnje korištenje prava ili
  3. u postupku preispitivanja uvjeta za daljnje korištenje prava samac ili član kućanstva nije omogućio uvid u prihod ili imovinu.

  Pravo na zajamčenu minimalnu naknadu prestaje samcu ili se iznos umanjuje kućanstvu za udio člana kućanstva ako:

  1. se samac ili član kućanstva nalazi na bolničkom liječenju, u istražnom zatvoru, na izdržavanju kazne zatvora ili boravi u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od dva mjeseca
  2. samac ili član kućanstva umre.

  U slučaju promijenjenih okolnosti pravo na zajamčenu minimalnu naknadu prestaje s danom promijenjenih okolnosti a u slučaju smrti korisnika pravo prestaje s danom smrti.
   


   

 • NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA

  Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade, osim beskućniku koji se nalazi u prenoćištu, prihvatilištu ili mu je priznata usluga smještaja u organiziranom stanovanju, žrtvi nasilja u obitelji i žrtvi trgovanja ljudima kojoj je priznata usluga smještaja u kriznim situacijama.
  Troškovi stanovanja  odnose se na najamninu, komunalne naknade, troškove grijanja, vodne usluge te troškova koji su nastali zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade.
  Jedinica lokalne samouprave dužna je korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu priznati pravo na troškove stanovanja u visini od najmanje 30% iznosa zajamčene minimalne naknade.

 • NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA

  Pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata priznaje se samcu ili kućanstvu koji ispunjavaju uvjete za stjecanje statusa ugroženog kupca, propisane propisima kojima se uređuje energetski sektor.

  Mjesečni iznos naknade za ugroženog kupca energenata, način sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade te postupanje Zavoda vezano za priznanje predmetne naknade uredbom propisuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva.

 • NAKNADA ZA OSOBNE POTREBE

  Pravo na naknadu za osobne potrebe priznaje se djetetu polazniku osnovne škole i djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi polazniku srednje škole, drugoj mlađoj punoljetnoj osobi, odrasloj osobi i starijoj osobi kojoj se priznaje pravo na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja ako vlastitim prihodom ne može osigurati zadovoljavanje osobnih potreba na smještaju ili organiziranom stanovanju, a iznosi

  • 50% osnovice za dijete polaznika osnovne škole, odraslu i stariju osobu
  • 70% osnovice za dijete i mlađu punoljetnu osobu polaznika srednje škole i drugu mlađu punoljetnu osobu.

  O priznavanju prava na naknadu za osobne potrebe odlučuje se rješenjem o priznavanju prava na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja na temelju Zakona, a pravo se priznaje s danom početka korištenja usluge smještaja ili organiziranog stanovanja.

  Pravo na naknadu za osobne potrebe prestaje s danom prestanka usluge smještaja ili organiziranog stanovanja odnosno s danom promijenjenih okolnosti ako korisnik ostvari prihod kojim može osigurati zadovoljavanje osobnih potreba u priznatom iznosu.

 • JEDNOKRATNA NAKNADA

  Pravo na jednokratnu naknadu priznaje se samcu ili kućanstvu koje zbog podmirenja izvanrednih troškova nastalih zbog trenutačnih životnih okolnosti (rođenja ili obrazovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, prirodne nepogode i slično) nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe.

  Pravo na jednokratnu naknadu može se priznati i:

  1. radi nabave osnovnih predmeta u kućanstvu ili nabave nužne odjeće ili obuće ako se nabava nužnih predmeta u kućanstvu odnosno odjeće i obuće ne može osigurati putem humanitarnih organizacija
  2. djetetu ili mlađoj punoljetnoj osobi polazniku srednje škole koji je korisnik prava na uslugu smještaja u udomiteljskoj obitelji za kupnju obveznih školskih udžbenika, ako to pravo ne ostvaruje po drugoj osnovi
  3. korisniku smještaja u kriznim situacijama radi naknade troškova prijevoza u mjesto prebivališta, vlastitu ili udomiteljsku obitelj, dom socijalne skrbi, kod drugog pružatelja usluge odnosno u drugu ustanovu ili
  4. korisniku usluge smještaja ili organiziranog stanovanja u slučaju trenutačne potrebe koja ne može biti zadovoljena u okviru usluge smještaja ili organiziranog stanovanja.
 • NAKNADA ZA POGREBNE TROŠKOVE

  Pravo na naknadu za pogrebne troškove priznaje se fizičkoj ili pravnoj osobi koja je podmirila troškove pogreba ili izvršila uslugu pogreba osobe:

  1. koja nije imala zakonskog ili ugovornog obveznika uzdržavanja i
  2. koja je u trenutku smrti bila korisnik:

  a) prava na zajamčenu minimalnu naknadu ili član kućanstva koje je korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu ili
  b) prava na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja na temelju rješenja Zavoda.

  Pravo na naknadu za pogrebne troškove priznaje se do iznosa osnovnih troškova pogreba u mjestu pogreba odnosno u mjestu posljednjeg prebivališta korisnika u Republici Hrvatskoj u slučaju pogreba izvan područja Republike Hrvatske.

 • NAKNADA ZA REDOVITO STUDIRANJE

  Korisniku prava na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja priznaje se pravo na naknadu za redovito studiranje u statusu redovitog ili izvanrednog studenta na sveučilišnom ili stručnom studiju u postotku od osnovice koji iznosi 400% osnovice.
  Korisnik prava na naknadu za redovito studiranje ima pravo na naknadu  i u slučaju mirovanja obveza studenta za vrijeme služenja vojnog roka, za vrijeme trudnoće i do godinu dana života djeteta, za vrijeme dulje bolesti te u drugim opravdanim slučajevima prekida studija sukladno zakonu kojim se uređuje znanstvena djelatnost i visoko obrazovanje.
  Korisnik prava na naknadu za redovito studiranje dužan je dostaviti dokaz o upisanoj godini najkasnije do 31. listopada svake godine dok traje studiranje te izvijestiti Zavod o završetku studiranja.
  Pravo na naknadu  priznaje se korisniku za vrijeme redovitog studiranja, najdulje do 26. godine života, neovisno o njegovu imovnom stanju.
   

 • PLAĆANJE TROŠKOVA SMJEŠTAJA U UČENIČKOM DOMU

  Djetetu ili mlađoj punoljetnoj osobi, polazniku srednje škole slabijeg imovnog stanja koji nije član kućanstva koje je korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu troškove smještaja u učeničkom domu plaća Ministarstvo u skladu s odredbama ugovora o smještaju učenika u učenički dom.

 • OSOBNA INVALIDNINA

  Pravo na osobnu invalidninu priznaje se djetetu i osobi kod koje je utvrđen četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja, a u svrhu zadovoljavanja životnih potreba za uključivanje u svakodnevni život zajednice.

  Pravo na osobnu invalidninu priznaje se u postotku od osnovice koji iznosi 350% osnovice.

  Zapreke za priznavanje prava na osobnu invalidninu

  Pravo na osobnu invalidninu ne priznaje se osobi:

  1. kojoj je priznata usluga smještaja ili organiziranog stanovanja sukladno odredbama ovoga Zakona ili drugim propisima
  2. koja osobnu invalidninu ostvaruje prema drugim propisima
  3. koja doplatak za pomoć i njegu ostvaruje prema ovom Zakonu ili drugim propisima.


  Mirovanje prava na osobnu invalidninu
  Korisniku prava na osobnu invalidninu koji boravi u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od šest mjeseci pravo na osobnu invalidninu miruje.

 • DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU

  Pravo na doplatak za pomoć i njegu priznaje se djetetu s teškoćama u razvoju i osobi s invaliditetom zbog čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u organiziranju prehrane, pripremi i uzimanju obroka, nabavi namirnica, čišćenju i pospremanju stana, oblačenju i svlačenju, održavanju osobne higijene, kao i obavljanju drugih osnovnih životnih potreba.

  Pravo na doplatak za pomoć i njegu može se priznati u punom ili smanjenom iznosu ovisno o tome postoji li prijeka potreba pomoći i njege druge osobe u punom ili smanjenom opsegu.

  Pravo na doplatak za pomoć i njegu priznaje se u postotku od:

  • 120% osnovice za puni iznos doplatka za pomoć i njegu
  • 84% osnovice za smanjeni iznos doplatka za pomoć i njegu.


  Zapreke za priznavanje prava na doplatak za pomoć i njegu
  Pravo na doplatak za pomoć i njegu ne priznaje se osobi:

  • koja ima u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koji može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za pomoć i njegu
  • koja ima u vlasništvu poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti
  • kojoj je osiguran smještaj u ustanovi socijalne skrbi i kod drugih pružatelja socijalnih usluga, u zdravstvenoj ili u drugoj ustanovi odnosno organizirano stanovanje, sukladno odredbama  Zakona ili drugim propisima
  • koja je sklopila ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, osim u slučaju pokretanja postupka za raskid, utvrđenje ništetnosti ili poništaj ugovora
  • koja doplatak za pomoć i njegu ostvaruje prema drugim propisima
  • koja osobnu invalidninu ostvaruje prema Zakonu o socijalnoj skrbi ili drugim propisima.


  Pravo na doplatak za pomoć i njegu u punom iznosu priznaje se osobi  kojoj je utvrđen treći stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja neovisno o tome ima li osoba  u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koji može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za pomoć i njegu, odnosno ima li u vlasništvu poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti

  Pravo na doplatak za pomoć i njegu u smanjenom iznosu priznaje se osobi  kojoj je utvrđen drugi stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja ako prosječan mjesečni prihod samca ne prelazi iznos od 250 % osnovice odnosno ako prosječan mjesečni prihod po članu kućanstva ne prelazi iznos od 200 % osnovice u prethodna tri mjeseca prije pokretanja postupka

  Mirovanje prava na doplatak za pomoć i njegu
  Korisniku koji se nalazi u istražnom zatvoru, na izdržavanju kazne zatvora, u zdravstvenoj ustanovi te boravku u inozemstvu u neprekidnom trajanju duljem od šest mjeseci pravo na doplatak za pomoć i njegu miruje.

 • STATUS RODITELJ NJEGOVATELJA ILI STATUS NJEGOVATELJA

  Pravo na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja priznaje se za njegu djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom koja je:

  • potpuno ovisna o pomoći i njezi druge osobe jer joj je zbog održavanja života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata za koju je prema preporuci liječnika roditelj ili njegovatelj osposobljen
  • u potpunosti nepokretna i uz pomoć ortopedskih pomagala ili
  • koja ima više vrsta oštećenja četvrtog stupnja (tjelesnih, mentalnih, intelektualnih ili osjetilnih) zbog kojih je potpuno ovisna o pomoći i njezi druge osobe pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba.


  Roditelj njegovatelj

  Pravo na status roditelja njegovatelja priznaje se roditelju djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom  koji ispunjava naprijed navedene uvjete propisane  Zakonom.
  Ako u obitelji ima dvoje ili više djece s teškoćama u razvoju ili osoba s invaliditetom  pravo na status roditelja njegovatelja može se priznati i jednom i drugom roditelju.
   

  Njegovatelj

  Ako dijete s teškoćama u razvoju nema roditelja, ako roditelji ne žive s njim ili zbog psihofizičkog stanja nisu u mogućnosti pružiti mu potrebnu njegu, pravo na status njegovatelja može se priznati bračnom ili izvanbračnom drugu roditelja djeteta s teškoćama u razvoju, životnom ili neformalnom životnom partneru roditelja djeteta s teškoćama u razvoju, srodniku u ravnoj lozi i srodniku u pobočnoj lozi do zaključno drugog stupnja srodstva koji ispunjavaju uvjete propisane ovim Zakonom.

   Pravo na status njegovatelja priznaje se osobi po izboru osobe s invaliditetom uz njezinu suglasnost, odnosno suglasnost njegovog zakonskog zastupnika, koja živi u zajedničkom kućanstvu s osobom s invaliditetom.
   

  Naknada roditelju njegovatelju ili njegovatelju

  Roditelj njegovatelj ili njegovatelj djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom  ima pravo na naknadu u iznosu od 800% osnovice , prava iz mirovinskog osiguranja, obveznog zdravstvenog osiguranja i prava za vrijeme nezaposlenosti, kao zaposlena osoba prema posebnim propisima.

  Roditelj njegovatelj ili njegovatelj djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom koja se, zbog zdravstvenog stanja, ne može uključiti u programe i usluge u zajednici ima pravo na naknadu u iznosu od 900% osnovice , prava iz mirovinskog osiguranja, obveznog zdravstvenog osiguranja i prava za vrijeme nezaposlenosti, kao zaposlena osoba prema posebnim propisima.

  Roditelj njegovatelj koji samostalno njeguje dvoje ili više djece s teškoćama u razvoju ili osoba s invaliditetom ima pravo na naknadu u iznosu od 1200 % osnovice  , prava iz mirovinskog osiguranja, obveznog zdravstvenog osiguranja i prava za vrijeme nezaposlenosti, kao zaposlena osoba prema posebnim propisima.
   

  Prestanak statusa roditelja njegovatelja ili njegovatelja

  Pravo na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja prestaje:

  • na zahtjev roditelja njegovatelja ili njegovatelja
  • ako se promijene okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje prava na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja
  • ako roditelj njegovatelj ili njegovatelj zbog neopravdanih razloga ne obavlja poslove njegovatelja u skladu s Zakonom
  • ako se roditelj njegovatelj ili njegovatelj nalazi u istražnom zatvoru ili na izdržavanju kazne zatvora
  • ako roditelj njegovatelj ili njegovatelj zasnuje radni odnos, obavlja obrtničku, samostalnu ili neku drugu profesionalnu djelatnost
  • kada roditelj njegovatelj ili njegovatelj navrši 65 godina života, osim u iznimnim slučajevima propisanim Zakonom
  • istekom roka od dva mjeseca u slučaju privremene nesposobnosti za pružanje njege roditelja njegovatelja ili njegovatelja
  • smrću djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom, roditelja njegovatelja ili njegovatelja
  • ako dijete s teškoćama u razvoju ili osoba s invaliditetom sklopi ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju ili
  • ako je roditelj ili druga osoba lišen prava na roditeljsku skrb.

Podijeli ovu stranicu

Odaberite platformu za dijeljenje ove stranice: