Free cookie consent management tool by TermsFeed

Tijela zavoda

 • Tijela Zavoda

  Hrvatski zavod za socijalni rad ima Statut kojim se pobliže uređuje status, ustrojstvo, tijela, njihova nadležnost i način odlučivanja te druga pitanja značajna za rad Zavoda.

  Statut Zavoda donosi Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

 • Upravno vijeće Zavoda

  Hrvatskim zavodom za socijalni rad upravlja Upravno vijeće koje se imenuje na mandat od četiri godine i koje obavlja poslove sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi, Zakona o ustanovama te Statuta i drugih općih akata Zavoda.

  Upravno vijeće čini devet članova koje imenuje Vlada Republike Hrvatske, i to:

  1. šest članova na prijedlog ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi
  2. jednog člana predstavnika radnika Zavoda
  3. jednog člana na prijedlog Gospodarsko-socijalnog vijeća iz redova reprezentativnih sindikata
  4. jednog člana na prijedlog Gospodarsko-socijalnog vijeća iz redova poslodavaca.

  Hrvatskim zavodom za socijalni rad upravlja Upravno vijeće u sastavu:

  • Tatjana Katkić Stanić – predsjednica
  • Nada Zrinušić – zamjenica predsjednice
  • Tomislav Milunović – član
  • Anica Ježić – članica
  • Melita Čusek – članica
  • Stjepan Topolnjak – član
  • Marijana Filipić – članica
  • Valerija Kanđera – članica, predstavnica radnika

  Djelokrug, ovlaštenja i odgovornosti Upravnog vijeća utvrđeni su Statutom Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Poslove iz svoga djelokruga Upravno vijeće obavlja na sjednicama, a način rada, odlučivanja i obavještavanja javnosti o radu Upravnog vijeća, uređeni su Poslovnikom o radu Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

  Upravno vijeće poslove iz svog područja rada obavlja, i o pitanjima iz svog područja rada odlučuje na sjednicama.

  Rješenje o imenovanju dijela članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za socijalni rad – 14. 09. 2022.
  Rješenje o razrješenju i imenovanju članice Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za socijalni rad – 16. 02. 2023.
  Rješenje o razrješenju člana i imenovanju članice Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za socijalni rad – 12. 10. 2023.
  Rješenje o razrješenju i imenovanju članice Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za socijalni rad – 22. 02. 2024.

  Javnost rada

  Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13, 85/15 i 69/22), Hrvatski zavod za socijalni rad (u daljnjem tekstu - Zavod) osigurava javnost rada Upravnog vijeća objavom skraćenih zapisnika sa sjednica, odluka i akata, donesenih na sjednici Upravnog vijeća, osim informacija za koja postoje ograničenja prava na pristup prema odredbama tog Zakona, te objavom podataka o dnevnom redu i vremenu održavanja sjednica Upravnog vijeća Zavoda, kao i mogućnosti neposrednog uvida u rad Upravnog vijeća.

  Javnost ima pravo na prisustvovanje sjednicama Upravnog vijeća Zavoda ako sjednica nije zatvorena za javnost zbog ograničenja prava na pristup informacijama sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama. Na sjednicama Upravnog vijeća Zavoda koje su, u skladu s odredbama navedenog Zakona, otvorene za javnost omogućeno je prisustvovanje do 3 osobe. U slučaju prijave većeg broja građana, predsjednik Upravnog vijeća vodit će računa o redoslijedu prijava te će s obzirom na redoslijed prijava izdati dopuštenje za prisustvovanje sjednici.

  Sudjelovanje javnosti na sjednici provodi se bez mogućnosti sudjelovanja u raspravama i bez prava odlučivanja, uz osobnu iskaznicu te uz prethodnu najavu. U svrhu prijave za prisustvovanje potrebno je 5 dana prije održavanja sjednice Službeniku za informiranje Zavoda dostaviti ispunjeni Zahtjev za sudjelovanje na sjednici Upravnog vijeća na jedan od sljedećih načina:

  • putem elektroničke pošte na pristupinfo@hzsr.hr

  • poštom ili donijeti osobno u pisarnicu na adresu Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Ulica Ivana Dežmana 6, 10 000 Zagreb, radnim danom od 8.00 do 15.00 sati.

  Raspored sjednica Upravnog vijeća Zavoda objavljuje se ovdje.

 • Ravnatelj Zavoda

  Ravnatelj rukovodi radom Zavoda, organizira i vodi poslovanje i stručni rad Zavoda, predstavlja i zastupa Zavod i odgovoran je za zakonitost rada Zavoda. Ravnatelj Zavoda ima svoga zamjenika i pomoćnike. Ovlasti ravnatelja Zavoda utvrđene su Statutom Zavoda. Ravnatelja Zavoda imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi, na vrijeme od četiri godine, a na temelju provedenog javnog natječaja. Mandat ravnatelja Zavoda traje četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.

  Rješenjem Vlade Republike Hrvatske, a temeljem prethodno provedenog javnog natječaja, imenovana je ravnateljica Zavoda:

  Tatjana Štritof, dipl. soc. radnica
  Telefon: 01/4598-356
  E-mail: ravnatelj@hzsr.hr 

   

  Rješenje o imenovanju ravnateljice Hrvatskog zavoda za socijalni rad – 25. 10. 2023.

 • Zamjenik ravnatelja Zavoda

  Zamjenika ravnatelja Zavoda imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi, na vrijeme od četiri godine. Zamjenik ravnatelja obavlja poslove koje mu odredi i povjeri ravnatelj.

  Rješenjem Vlade Republike Hrvatske, a temeljem prethodno provedenog javnog natječaja, imenovana je zamjenica ravnateljice Zavoda:

  mr. Ruža Zelić, dipl. soc. radnica
  Telefon: 01/4598-356
  E-mail: ravnatelj@hzsr.hr
              pisarnica@hzsr.hr
   

  Rješenje o imenovanju zamjenice ravnateljice Hrvatskog zavoda za socijalni rad - 14. 3. 2024.

 • Pomoćnici ravnatelja Zavoda

  Ravnatelj Zavoda ima pet pomoćnika ravnatelja:

  • za financije, računovodstvo i kontroling
  • za pravne i opće poslove
  • za upravljanje i razvoj ljudskih resursa
  • za informatičku podršku i upravljanje projektima
  • za stručnu podršku i unapređenje stručnog rada.

  Pomoćnika ravnatelja Zavoda imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi, na vrijeme od četiri godine.

  Rješenjem Vlade Republike Hrvatske, a temeljem prethodno provedenog javnog natječaja, imenovana je pomoćnica ravnateljice Hrvatskoga zavoda za socijalni rad, za stručnu podršku i unapređenje stručnog rada:

  Anica Katačić, dipl. soc. radnica
  Telefon: 01/4598-356
   E-mail: ravnatelj@hzsr.hr 
               pisarnica@hzsr.hr
   

  Rješenje o imenovanju pomoćnice ravnateljice Hrvatskoga zavoda za socijalni rad - 8. 2. 2024.

 • Stručno vijeće Zavoda

  Stručno vijeće je stručno i savjetodavno tijelo Zavoda, a čine ga ravnatelj Zavoda, zamjenik ravnatelja i pomoćnici ravnatelja.

  Stručno vijeće raspravlja o stručnim pitanjima rada Zavoda u okviru svojih nadležnosti te daje Upravnom vijeću i ravnatelju Zavoda mišljenja i prijedloge stručnih rješenja iz područja organizacije rada i obavljanja djelatnosti Zavoda, uvjeta za razvitak djelatnosti Zavoda te drugih poslova utvrđenih Zakonom, drugim propisima, ovim Statutom i općim aktima Zavoda.

 • Regionalni ured

  U Regionalnom uredu područjima pojedine regije rukovodi voditelj regije kojeg imenuje ravnatelj Zavoda na temelju javnog natječaja, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi.

  Voditelji regija imenuju se na razdoblje od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za voditelja regije.

  Voditelj regije obavlja sljedeće poslove:

  • koordinira rad županijskih službi na području regije iz svoje nadležnosti
  • koordinira i unaprjeđuje suradnju u postupanjima središnje službe, županijskih službi i područnih ureda Zavoda
  • analizira stanje i procjenjuje potrebe na području regije iz svoje nadležnosti u svrhu analitičkih podloga za ujednačavanje regionalnih razvojnih politika te postizanja ciljeva socijalne i ekonomske kohezije.
 • Predstojnik županijske službe

  Predstojnik županijske službe organizira i vodi obavljanje poslova županijske službe, rukovodi radom ureda predstojnika županijske službe i realizacije stručnih poslova u ovom uredu, obavlja poslove voditelja područnog ureda za područje sjedišta jedinice područne (regionalne) samouprave, koordinira rad područnih ureda i voditelja područnih ureda na području svoje nadležnosti, prati rad stručnih radnika u županijskoj službi i voditelja područnih ureda i odgovoran je za zakonitost rada županijske službe.

  Predstojnike županijskih službi imenuje ravnatelj Zavoda, na temelju javnog natječaja, na razdoblje od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za predstojnika županijske službe.

 • Voditelj područnog ureda

  Voditelj područnog ureda organizira i vodi obavljanje poslova područnog ureda, prati i koordinira rad svih stručnih i drugih radnika područnog ureda, nadzire postupanja u svim javnim ovlastima i stručnim poslovima koje obavljaju područni uredi i odgovoran je za zakonitost rada područnog ureda.

  Voditelje područnih ureda imenuje ravnatelj Zavoda, na temelju javnog natječaja, na razdoblje od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za voditelja područnog ureda.

Podijeli ovu stranicu

Odaberite platformu za dijeljenje ove stranice: