Tijela zavoda

 • Tijela zavoda

  Hrvatski zavod za socijalni rad ima Statut kojim se pobliže uređuje status, ustrojstvo, tijela, njihova nadležnost i način odlučivanja te druga pitanja značajna za rad Zavoda.

  Statut Zavoda donosi Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

 • Upravno vijeće zavoda

  Hrvatskim zavodom za socijalni rad upravlja Upravno vijeće koje se imenuje na mandat od četiri godine i koje obavlja poslove sukladno odredbama Zakon o socijalnoj skrbi, Zakona o ustanovama i Statuta i drugih općih akata Zavoda.

  Upravno vijeće čini devet članova koje imenuje Vlada Republike Hrvatske, i to:

  1. pet članova na prijedlog ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi
  2. dva člana predstavnika radnika Zavoda
  3. jednog člana na prijedlog Gospodarsko-socijalnog vijeća iz redova reprezentativnih sindikata
  4. jednog člana na prijedlog Gospodarsko-socijalnog vijeća iz redova poslodavaca.

  Hrvatskim zavodom za socijalni rad upravlja Upravno vijeće u sastavu:

  • Josip Majher – predsjednik
  • Marija Barilić – zamjenica predsjednika
  • Tomislav Milunović – član
  • Nada Zrinušić  – članica
  •  Anica Ježić – članica
  • Stjepan Topolnjak – član
  • Marijana Filipić– članica
 • Ravnatelj zavoda

  Ravnatelj rukovodi radom Zavoda, organizira i vodi poslovanje i stručni rad Zavoda, predstavlja i zastupa Zavod i odgovoran je za zakonitost rada Zavoda.  Ravnatelj Zavoda ima svoga zamjenika i pomoćnike. Ovlasti ravnatelja Zavoda utvrđene su Statutom Zavoda. Ravnatelja Zavoda imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi, na vrijeme od četiri godine, a na temelju provedenog javnog natječaja. Mandat ravnatelja Zavoda traje četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja. Rješenjem Vlade Republike Hrvatske, imenovana je privremena ravnateljica Zavoda do imenovanja ravnatelja na temelju provedenog javnog natječaja:

  Tatjana Štritof, dipl. soc. radnica

 • Zamjenik ravnatelja zavoda

  Zamjenika ravnatelja Zavoda imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi, na vrijeme od četiri godine. Zamjenik ravnatelja obavlja poslove koje mu odredi i povjeri ravnatelj

 • Pomoćnici ravnatelja zavoda

  Ravnatelj Zavoda ima pet pomoćnika ravnatelja:

  • za financije, računovodstvo i kontroling
  • za pravne i opće poslove
  • za upravljanje i razvoj ljudskih resursa
  • za informatičku podršku i upravljanje projektima
  • za stručnu podršku i unapređenje stručnog rada.

  Pomoćnika ravnatelja Zavoda imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi, na vrijeme od četiri godine.

 • Stručno vijeće zavoda

  Stručno vijeće je stručno i savjetodavno tijelo Zavoda, a čine ga ravnatelj Zavoda, zamjenik ravnatelja i pomoćnici ravnatelja.

  Stručno vijeće raspravlja o stručnim pitanjima rada Zavoda u okviru svojih nadležnosti te daje Upravnom vijeću i ravnatelju Zavoda mišljenja i prijedloge stručnih rješenja iz područja organizacije rada i obavljanja djelatnosti Zavoda, uvjeta za razvitak djelatnosti Zavoda te drugih poslova utvrđenih Zakonom, drugim propisima, ovim Statutom i općim aktima Zavoda.

 • Regionalni ured

  U Regionalnom uredu područjima pojedine regije rukovodi voditelj regije kojeg imenuje ravnatelj Zavoda na temelju javnog natječaja, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi.

  Voditelji regija imenuju se na razdoblje od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za voditelja regije.

  Voditelj regije obavlja sljedeće poslove:

  • koordinira rad županijskih službi na području regije iz svoje nadležnosti
  • koordinira i unaprjeđuje suradnju u postupanjima središnje službe, županijskih službi i područnih ureda Zavoda
  • analizira stanje i procjenjuje potrebe na području regije iz svoje nadležnosti u svrhu analitičkih podloga za ujednačavanje regionalnih razvojnih politika te postizanja ciljeva socijalne i ekonomske kohezije.
 • Predstojnik županijske službe

  Predstojnik u županijske službe organizira i vodi obavljanje poslova županijske službe, rukovodi radom ureda predstojnika županijske službe i realizacije stručnih poslova u ovom uredu, obavlja poslove voditelja područnog ureda za područje sjedišta jedinice područne (regionalne) samouprave, koordinira rad područnih ureda i voditelja područnih ureda na području svoje nadležnosti, prati rad stručnih radnika u županijskoj službi i voditelja područnih ureda i odgovoran je za zakonitost rada županijske službe.

  Predstojnike županijskih službi imenuje ravnatelj Zavoda, na temelju javnog natječaja, na razdoblje od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za predstojnika županijske službe.

 • Voditelj područnog ureda

  Voditelj područnog ureda organizira i vodi obavljanje poslova područnog ureda, prati i koordinira rad svih stručnih i drugih radnika područnog ureda, nadzire postupanja u svim javnim ovlastima i stručnim poslovima koje obavljaju područni uredi i odgovoran je za zakonitost rada područnog ureda.

  Voditelje područnih ureda imenuje ravnatelj Zavoda, na temelju javnog natječaja, na razdoblje od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za voditelja područnog ureda.

Podijeli ovu stranicu

Odaberite platformu za dijeljenje ove stranice: